Kontrakt Lab 1

Kontrakt Lab 1

MEDLEMSAVTAL myOffice – Lab 1

1: INLEDNING

myOffice Lab Sweden AB, org. nr 559057-4991 (myOlab) ingår avtal om 1 st
Lab 1 medlemskap i kontorshuset myOffice till den part som undertecknar
(“Medlemmen”) detta avtal (“Avtalet”).

 

2: myOlab:s ÅTAGANDEN

myOlab ska tillse att medlemmen erhåller en nyckelbricka, vilken ger tillgång till
byggnaden året om, sju dagar i veckan under dygnets alla timmar. Medlemmen har rätt att vistas i lounge-området och caféet samt i Lab-ytan (med undantag för de fall dessa ytor är
abonnerade av tredje part). Medlemmen har vidare rätt att boka mötes-
och konferensutrymmen. Medlemmen har även möjlighet att hyra eventyta för större
sammankomster.

Medlemmen har rätt att nyttja internet kostnadsfritt, samt scanner och skrivare till ett samlat värde om 100 kronor per kalendermånad och medlemskap. Därutöver debiteras medlemmen enligt ordinarie taxa. Medlemmen har rätt att nyttja myOffice reception. Medlemmen har rätt att kostnadsfritt delta i de föreläsningar, seminarier och event till vilka myOlab står som arrangör.

 

3: MEDLEMMENS ÅTAGANDEN

Medlemmen ska i förskott till myOlab betala 2 900 kronor per månad och medlemskap
exklusive moms. Medlemmen ska följa myOlab:s direktiv för säkerhet och trivsel när den vistas i myOffice lokaler.

 

4: AVTALSTID, UPPSÄGNING OCH ÄNDRINGAR

Avtalet löper tillsvidare från signeringsdatum, dock inte tidigare än 1 december 2017. myOlab eller medlemmen kan säga upp avtalet skriftligen med en uppsägningstid om tre (3) månader. Åsidosätter medlemmen villkoren i punkt 3 ovan kan uppsägning ske med omedelbar verkan utan rätt för medlemmen att erhålla erlagd betalning.
myOlab förbehåller sig rätten att ändra villkoren i avtalet. Vid ändring av avtalet ska
dock myOlab skriftligen upplysa medlemmen 30 dagar innan ändringen träder i kraft.

 

5: SEKRETESS

Detta avtal ska omfattas av sekretess och ingen av avtalsparterna får lämna ut
konfidentiell information om varandra till någon utomstående (såsom företag,
myndigheter organisationer och personer). Konfidentiell information är information
som avtalsparterna kan komma att lämna till varandra under parternas samarbete
som berör kunskap, affärshemligheter eller annan information om vardera
avtalsparten vars yppande rimligtvis kan komma att skada någon av avtalsparterna.
Detta sekretessåtagande ska gälla under samarbetets livstid samt ett år efter dess
upphörande.

 

6: FÖRSÄKRING

Medlemmen ansvarar själv för att teckna en fullgod företagsförsäkring för den
rörelse som bedrivs i lokalen.

 

7: TVIST OCH LAGVAL

Tvister i anledning av avtalet ska i första hand avgöras i skiljenämnd
i andra hand avgöras i allmän domstol med Örebro tingsrätt som första instans
varvid svensk lag ska tillämpas.

Avtalet signeras med Scrive e-signering eller liknande varvid parterna erhåller
varsin digital kopia.

Undertecknande Part: